Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One

Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA Táp településen a következő időpontokban történik:

  • 2018. április 23-án (hétfőn) 08.30 - 16.30 óráig
  • 2018. április 24-én (kedden) 09.00 - 12.00 óráig


A beiratkozás helye:

Pázmándfalui Napsugár Óvoda
Tápi Játékvár Tagóvodája
9095 Táp, Kossuth u. 1.


A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2018. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti és még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal. Egyúttal kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31. napja után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, aki döntését írásban közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az elutasító határozat ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújthat be fellebbezési kérelmet. A fellebbezést Pázmándfalu Község Önkormányzatához (9085 Pázmándfalu, Fő u. 64.) címezve az óvoda vezetőjénél nyújtható be.


Tisztelettel:

dr. Farkas Virág
jegyző


Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!